Agenda

Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi - Dydd Gwener, 8fed Mawrth, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau ar unrhyw eitemau sydd i’w trafod ar yr Agenda.

 

3.

Cofnodion pdf icon PDF 68 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 28 Ionawr 2019 fel cofnod cywir.

 

4.

Cofnodion y Bwrdd Pensiynau

Derbyn adroddiad llafar ar gyfarfod Bwrdd Pensiynau Powys a gynhaliwyd ar 5 Mawrth 2019.

 

5.

Diwygio’r Gofrestr Risgiau pdf icon PDF 62 KB

I ystyried yr adroddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Polisi torri amodau pdf icon PDF 68 KB

Ystyried yr adroddiad a’r polisi diwygiedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Diwygio Amrywiol) 2018 pdf icon PDF 74 KB

Nodi’r adroddiad.

 

8.

Eitem Eithriedig

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3, Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynghylch materion ariannol neu fusnes unigolyn (gan gynnwys yr awdurdod yr oedd y wybodaeth honno yn ei feddiant).  Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod yna ddiddordeb mawr gan y cyhoedd yn gofyn bod angen datgelu'r data personol yma, roedd o'r farn bod diddordeb y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn fwy pwysig na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar y prawf lles y cyhoedd, sy'n rhaid iddynt benderfynu wrth ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

9.

Adroddiad ar feincnodi

Nodi’r adroddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Diweddariad ar Bartneriaeth Pensiynau Cymru

Derbyn diweddariad ac ystyried yr adroddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

Rheoli Trawsnewid

Ystyried yr adroddiad.

 

12.

Adroddiad monitro chwarterol

Ystyried yr adroddiad.

 

13.

Adroddiad ar Ddyrannu Asedau Tymor Canolig

Ystyried yr adroddiad.

 

14.

Cynllun Busnes i’r Dyfodol

Nodi’r adroddiad.

 

15.

Buddsoddi’n gyfrifol

Ystyried adroddiad ar fuddsoddi’n gyfrifol.

 

Dogfennau ychwanegol:

16.

Diogelu Ecwiti

Ystyried yr adroddiad.

 

17.

Datganiad ar y Strategaeth Fuddsoddi [ISS]

I ystyried diwygiadau i’r ISS.

 

18.

Rhaglen hyfforddi

Derbyn diweddariad llafar.

 

19.

Cipolwg ar ‘Absolute Return Bond’

Ystyried yr adroddiad.