Agenda

Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi - Dydd Iau, 6ed Medi, 2018 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o ddiddordeb

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w hystyried ar yr Agenda.

 

3.

Cofnodion pdf icon PDF 73 KB

I awdurdodi’r Cadeirydd i arwyddo cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 13 Gorffennaf 2018 fel cofnod cywir.

               

 

4.

Eitem Eithriedig

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3, Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynghylch materion ariannol neu fusnes unigolyn (gan gynnwys yr awdurdod yr oedd y wybodaeth honno yn ei feddiant).  Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod yna ddiddordeb mawr gan y cyhoedd yn gofyn bod angen datgelu'r data personol yma, roedd o'r farn bod diddordeb y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn fwy pwysig na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar y prawf lles y cyhoedd, sy'n rhaid iddynt benderfynu wrth ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

5.

Is-gronfa Ecwiti Byd-eang

I ystyried adroddiad gan y Cyfarwyddwr Strategol – Adnoddau.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Ffioedd Rheolwyr y Gronfa Mantoli

I ystyried adroddiad ar Ffioedd Rheolwyr y Gronfa Mantoli.

 

7.

Adolygiad Cyfreithiol Rheolwyr y Gronfa Mantoli

I ystyried yr adroddiad.

 

8.

Adroddiad a chyflwyniad gan Aon ar incwm sefydlog

I ystyried y papur ar Incwm Sefydlog a derbyn cyflwyniad gan Aon.