Agenda

Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi - Dydd Iau, 13eg Rhagfyr, 2018 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o ddiddordeb

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i’w hystyried ar yr Agenda.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 76 KB

I awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 19 Hydref 2018 fel cofnod cywir.

 

 

4.

Cofnodion y Bwrdd Pensiynau pdf icon PDF 81 KB

I dderbyn er gwybodaeth, cofnodion cyfarfod o Fwrdd Pensiynau Powys a gynhaliwyd ar 12 Medi 2018 ac i dderbyn adroddiad o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Tachwedd 2018 (i ddilyn).

 

Dogfennau ychwanegol:

  • Document To Follow

5.

Diweddariad Actwaraidd Aon

I ystyried y diweddariad.

 

6.

Diweddariad ar y Gronfa Mantoli

I ystyried y diweddariad.

 

7.

Diweddariad ar Bartneriaeth Pensiynau Cymru

I dderbyn diweddariad llafar.

 

8.

Hyfforddiant i aelodau’r Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi pdf icon PDF 63 KB

I ystyried adroddiad gan y Cyfarwyddwr Strategol – Adnoddau.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cynllun Busnes i’r Dyfodol pdf icon PDF 123 KB

I ystyried y cynllun.

 

10.

Eitem Eithriedig

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynglyn â materion ariannol neu fusnes unrhyw unigolyn penodol (gan gynnwys yr awdurdod yn cadw’r wybodaeth honno).  Yn ei farn ef mae’r ffactorau hyn yn fwy pwysig na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

11.

Arfarnu’r Portffolio – Cyflwyniad

12.

Diogelwch asedau'r Gronfa Bensiynau

I ystyried yr adroddiad.

 

13.

Marchnadoedd a Brexit

I ystyried yr adroddiad diweddaraf.

 

14.

Tryloywder Costau

I ystyried yr adroddiad.

 

15.

Gwarchod Ecwiti

I ystyried adroddiad – bydd sleidiau’n cael eu dangos yn y cyfarfod.

 

16.

Buddsoddi cyfrifol

I ystyried adroddiad – bydd sleidiau crynhoi’n cael eu dangos yn y cyfarfod.

 

17.

Diweddariad ar Glustnodi Asedau Tymor Canolig – Diweddariad chwarterol hyd at 30 Medi 2018

I ystyried y diweddariad chwarterol.

 

18.

Adroddiad monitro chwarterol Q3 2018

I ystyried yr adroddiad.