Agenda

Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi - Dydd Gwener, 9fed Mawrth, 2018 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr Agenda.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 62 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 15 Rhagfyr, 2017 fel cofnod cywir.

4.

Cofnodion y Bwrdd Pensiynau pdf icon PDF 59 KB

I ystyried argymhellion y Bwrdd Pensiynau Powys a nodi’r materion a ystyriwyd gan y Bwrdd a derbyn cofnodion drafft y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Ionawr, 2018, er gwybodaeth.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cynllun Hyfforddiant [Aon Hewitt]

Ystyried a nodi’r Cynllun Hyfforddiant.

6.

Datganiad Strategaeth Buddsoddi [Aon Hewitt]

I ystyried y Datganiad.

7.

Eitem Eithriedig

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynglyn â materion ariannol neu fusnes unrhyw unigolyn penodol (gan gynnwys yr awdurdod yn cadw’r wybodaeth honno).

Ynei farn ef mae’r ffactorau hyn yn fwy pwysig na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

 

8.

Diweddariad asedau

Ystyried adroddiad gan Aon Hewitt.

9.

Adroddiad Monitro Chwarterol Q4

Ystyried adroddiad gan Aon Hewitt.

10.

Q4 Adolygiad MTAA

Ystyried adroddiad gan Aon Hewitt.

11.

Adolygu Penderfyniadau

Ystyried adroddiad gan Aon Hewitt.

12.

Hyfforddiant - Y Rheoleiddiwr Pensiynau [Cadeirydd Bwrdd Pensiynau]

Derbyn hyfforddiant ar y Rheoleiddiwr Pensiynau gan Gadeirydd y Bwrdd Pensiynau.

13.

Partneriaeth Pensiwn Cymru - Russell Investments pdf icon PDF 74 KB