Agenda

Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi - Dydd Gwener, 15fed Rhagfyr, 2017 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr Agenda.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 76 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 29 Medi a 17 Tachwedd 2017 fel cofnodion cywir.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion y Bwrdd Pensiynau pdf icon PDF 77 KB

Derbyn cofnodion drafft cyfarfod Bwrdd Pensiynau Powys a gynhaliwyd ar 20 Hydref 2017.

5.

Clwb Gwersylla a Charafanio pdf icon PDF 64 KB

Ystyried adroddiad y Cyfarwyddwr Adnoddau Dros Dro

6.

Rheoli Perfformiad

7.

Cyflwyniad gan Actwari y Gronfa Bensiwn

8.

Eitemau wedi'u Heithrio

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynglyn â materion ariannol neu fusnes unrhyw unigolyn penodol (gan gynnwys yr awdurdod yn cadw’r wybodaeth honno).

 

Yn ei farn ef mae’r ffactorau hyn yn fwy pwysig na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

9.

Diweddariad Chwarterol ar Fuddsoddiadau

Ystyried adroddiad gan Aon Hewitt.

10.

Diweddariad asedau ar 30 Tachwedd

Ystyried adroddiad gan Aon Hewitt.

 

11.

Diweddariad MTAA

Ystyried adroddiad gan Aon Hewitt.

 

12.

Cynllun Busnes Tymor Hir

Ystyried adroddiad gan Aon Hewitt.

13.

Diweddariad Pontio Cronfa Rhagfantoli

Ystyried adroddiad gan Aon Hewitt.  

 

14.

Ymrwymiadau Ecwiti Preifat

Derbyn adroddiad llafar gan Aon Hewitt.

 

15.

Benthyciadau stoc

Derbyn manylion benthyciadau stoc a wnaed ar y cronfeydd goddefol gan BlackRock.

16.

Seilwaith

Ystyried adroddiad gan Aon Hewitt.

 

17.

Insight - Hyfforddiant Incwm Penodol