Agenda

Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi - Dydd Gwener, 29ain Medi, 2017 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr Agenda.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 65 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 10 Gorffennaf 2017 fel cofnod cywir.

4.

Bwrdd Pensiwn Lleol Powys pdf icon PDF 65 KB

Derbyn cyflwyniad gan Gerard Moore, Cadeirydd y Bwrdd.

4.a

Cofnodion y Bwrdd Pensiynau pdf icon PDF 75 KB

Derbyn cofnodion drafft cyfarfod Bwrdd Pensiynau Powys a gynhaliwyd ar 14 Gorffennaf 2017.

5.

Marchnadoedd yn y Gyfarwyddeb II Offerynnau Ariannol - Optio i Fyny pdf icon PDF 73 KB

Ystyried adroddiad gan y Cyfarwyddwr Strategol Adnoddau.

6.

Gweithdrefn Profi Ansawdd Data pdf icon PDF 61 KB

Ystyried adroddiad gan y Cyfarwyddwr Strategol Adnoddau.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Blynyddol y Gronfa Bensiwn 2016/17

8.

Rheoliadau Gwarchod Data Cyffredinol pdf icon PDF 77 KB

Ystyried adroddiad y Cyfarwyddwr Strategol Adnoddau.

9.

Diweddariad ar Gronni Partneriaeth Pensiwn Cymru

Derbyn adroddiad ar lafar.

10.

Cynllun busnes sy'n edrych tua'r dyfodol pdf icon PDF 207 KB

Ystyried cynllun busnes sy’n edrych tua’r dyfodol.

11.

Adolygu penderfyniadau pdf icon PDF 265 KB

Adolygu penderfyniadau a gymerwyd mewn cyfarfodydd blaenorol.

12.

Eitem wedi'i Heithrio

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynglyn â materion ariannol neu fusnes unrhyw unigolyn penodol (gan gynnwys yr awdurdod yn cadw’r wybodaeth honno).  Yn ei farn ef, mae'r ffactorau hyn yn fwy pwysig na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

13.

Diweddariad Buddsoddiad Chwarterol - Chwarter 2

Ystyried adroddiad gan Aon Hewitt.

14.

Diweddariad ar Ddyraniad Asedau Tymor Canolig [MTAA]

Derbyn adroddiad gan Aon Hewitt.

Dogfennau ychwanegol:

15.

Mandad Cronfeydd o Gronfeydd Rhagfantoli

Derbyn cyflwyniad gan Aon Hewitt.

16.

Ecwiti Prefat

Derbyn cyflwyniad gan Habourvest.