Agenda

Pwyllgor Cyflogaeth ac Apeliadau - Dydd Llun, 5ed Gorffennaf, 2021 10.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd

Ethol Cadeirydd am y flwyddyn i ddod.

 

2.

Ethol Is-Gadeirydd

Ethol Is-gadeirydd am y flwyddyn i ddod.

 

3.

Ymddiheuriadau

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

4.

Cofnodion pdf icon PDF 194 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i arwyddo cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 22 Ionawr 2021 fel cofnod cywir.

 

5.

Eitemau Eithriedig

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr adroddiad canlynol yn destun categori 1 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn groes i egwyddorion y Ddeddf Gwarchod Data ac yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn.  Oherwydd hyn a chan nad oedd yn ymddangos bod yna galw mawr ymhlith y cyhoedd am ddatgelu'r data personol yma, roedd o'r farn bod diddordeb y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn fwy pwysig na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

6.

Adolygu Strwythurau Uwch-reoli

Derbyn gwybodaeth gan y Prif Weithredwr.