Agenda

Gweithgor Cynllun Datblygu Lleol
Dydd Mercher, 18fed Rhagfyr, 2019 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbynymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 140 KB

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 9 Hydref, 2019 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbynunrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau i’w hystyried ar yr agenda.

4.

Cynllun Lle Y Drenewydd

Derbyn diweddariad gan Gyngor Tref Y Drenewydd a Cymorth Cynllunio Cymru ar y cynnydd yn gysylltiedig a Chynllun Lle Y Drenewydd.

5.

Canllaw Cynllunio Atodol Archaeoleg [SPG] pdf icon PDF 1 MB

Ystyried cymeradwyo’r CCA Archaeoleg drafft ar gyfer ymgynghori cyhoeddus.

6.

CCA Amgylchedd Hanesyddol pdf icon PDF 2 MB

Ystyried cymeradwyo’r CCA drafft ar gyfer ymgynghori cyhoeddus.

7.

CCA Draenio Tir a Llifogydd pdf icon PDF 540 KB

Ystyried cymeradwyo’r CCA drafft ar gyfer ymgynghori cyhoeddus.

8.

CCA Mannau Agored

Derbyn diweddariad ar CCA Mannau Agored.

9.

Ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru

Derbyn gwybodaeth ynglyn ag ymgynghoriadau ar y canlynol:

Nodyn Cyngor Technegol 15 Datblygu; Llifogydd ac Erydiad Arfordirol; Gorchmynion Prynu Gorfodol (CPOs): polisiau a canllawiau wedi’u diweddaru.