Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Llun, 29ain Gorffennaf, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Ethol Is-gadeirydd

I ethol Is-gadeirydd am y flwyddyn ganlynol.

 

3.

Cofnodion Cyfarfod(-ydd) Blaenorol pdf icon PDF 212 KB

I awdurdodi’r Cadeirydd i arwyddo cofnodion cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 29 Ebrill 2019 fel cofnod cywir.

 

 

4.

Datganiadau o Fudd

I dderbyn ac ystyried datganiadau o fudd gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

 

5.

Cyfleusterau Aelodau yn Neuadd y Sir pdf icon PDF 124 KB

I ystyried yr adroddiad a chanlyniadau arolwg Aelodau a thrafod y newidiadau i gyfleusterau Aelodau.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Newidiadau i'r Rheoliadau Ariannol ar gyfer trosglwyddiadau arian pdf icon PDF 18 KB

7.

Cwestiynau gan Aelodau a ystyriwyd yn y Cyngor a Siarad mewn Cyfarfodydd y Cyngor pdf icon PDF 81 KB

I ystyried adroddiad Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

 

 

8.

Aelodaeth y Grwp Datblygu Aelodau a'r Gweithgor Democratiaeth

I ystyried aelodaeth y canlynol:

 

Y Gweithgor Datblygu Aelodau:

Aelodaeth: Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd. Gr?p sydd â chydbwysedd gwleidyddol o bum AelodAelodau blaenorol: Y Cynghorwyr Breeze, Charlton, Evans, Jones-Poston a Silk.  Y Cynghorydd Corfield oedd yr Is-gadeirydd blaenorol.

Gorchwyl: I ddatblygu ac arolygu’r Rhaglen Datblygu Aelodau a gwneud gwaith arall a gytunwyd arno gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.

 

Y Gweithgor Democratiaeth:

Aelodaeth: Unrhyw Aelod o’r Gweithgor Democratiaeth ac Aelod arall y Cyngor sydd â diddordeb yn y gwaith. Aelodau blaenorol: Y Cynghorwyr Sir

Charlton, Dorrance, Jones-Poston a R Williams.  Ar ôl e-bostio pob aelod yn 2019 mynegodd y canlynol ddiddordeb: Y Cynghorwyr Sir Durrant a Laurie-Parry.

Gorchwyl: I hybu ymgysylltu democrataidd a chyfranogiad ni waeth be fo cefndir, rhyw neu anabledd rhywun.

 

   

9.

RHAGLEN WAITH pdf icon PDF 103 KB

I nodi’r Rhaglen Waith.