Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Llun, 21ain Ionawr, 2019 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Cofnodion y Cyfarfod(ydd) Baenorol pdf icon PDF 74 KB

I awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Tachwedd 2018 fel cofnod cywir. 

 

3.

Datganiadau o Ddiddordeb

I dderbyn ac ystyried datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i’w hystyried ar yr Agenda.

4.

Adolygu cyfranogiad y cyhoedd yng nghyfarfodydd y cyngor. pdf icon PDF 69 KB

I ystyried yr adolygiad o gyfranogiad y cyhoedd yng nghyfarfodydd y cyngor a gwneud argymhellion i’r cyngor llawn. .

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Gweithgor Datblygu Aelodau

5.1

Cynllun Mentora pdf icon PDF 55 KB

I gytuno ar Gynllun Mentora a adolygwyd gan  MDWG.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.2

Datblygu Gorfodol pdf icon PDF 71 KB

I ystyried mesurau datblygu gorfodol o ran diogelwch corfforaethol a rhianta corfforaethol.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.3

Gweithgor Datblygu Aelodau pdf icon PDF 68 KB

I dderbyn nodiadau’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Tachwedd  2018.

 

6.

Cyfleusterau’r Aelodau yn Neuadd y Sir

I nodi’r adolygiad presennol o gyfleusterau yn Neuadd y Sir a sicrhau fod Aelodau’n rhan o unrhyw drafodaethau ar gyfleusterau i Aelodau yn y dyfodol.

 

7.

Arfarniad o effeithiolrwydd Cadeiryddion Pwyllgorau – peilot pdf icon PDF 68 KB

I ystyried argymhelliad gan y Bwrdd Datblygu Craffu. 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cyfansoddiad pdf icon PDF 107 KB

I ystyried adolygu Adran 27: Protocol ar faterion dinesig a gweithredol y Cyfansoddiad.

 

9.

Gweithgor Democratiaeth

I ystyried y lle gwag ar y Gweithgor a ph’un ai y gellir cyfethol Aelodau, sydd ddim ar y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, ar y Gweithgor, os oes ganddynt ddiddordeb yn y gwaith dan sylw.

 

10.

Adolygu cyflogau uwch-swyddogion

Mae Arweinwyr y Grwpiau Gwleidyddol wedi gofyn am adolygiad o gyflogau uwch-swyddogion, cyn cyfarfod blynyddol y Cyngor ym mis Mai.  Gofynnir i’r Pwyllgor sefydlu Gweithgor i gynnal yr adolygiad hwn.

 

11.

RHAGLEN WAITH pdf icon PDF 97 KB

I nodi’r rhaglen waith.