Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Llun, 9fed Gorffennaf, 2018 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y Cyfarfod(ydd) Blaenorol pdf icon PDF 82 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod(ydd) blaenorol y Pwyllgor fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o Ddiddordeb

Derbyn ac ystyried datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

4.

Strategaeth Datblygu Aelodau Drafft 2018-2020 pdf icon PDF 57 KB

Ystyried y Strategaeth Datblygu Aelodau drafft a chynllun gweithredu a ddatblygwyd gan y Gweithgor Datblygu Aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Datblygu hyrwyddo'r prosiect cymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus

Derbyn diweddariad llafar ar waith y Prosiect.

6.

Ymgynghoriad ar amrywiaeth mewn llywodraeth leol pdf icon PDF 168 KB

Derbyn llythyr gan Bwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac ystyried datblygu ymateb.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Craffu pdf icon PDF 60 KB

Derbyn ac ystyried adroddiad Cyfreithiwr y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Gweithgor Datblygu Aelodau pdf icon PDF 64 KB

Derbyn nodiadau’r cyfarfody a gynhaliwyd ar 12 Mawrth 2018.

9.

Diwygiadau i'r Cyfansoddiad pdf icon PDF 73 KB

Derbyn ac ystyried adroddiad Cyfreithiwr y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Aide-Memoir ar gyfer Cadeiryddion Pwyllgorau pdf icon PDF 40 KB

Ystyried aide-memoir i’w defnyddio gan Gadeiryddion Pwyllgorau.

Gweithdy - Creu Stori Powys

Yn dilyn y cyfarfod, mae’r Cadeirydd wedi cytuno i gynnal gweithdy a fydd yn cael ei arwain gan y Tim Cyfathrebu.  Bydd y gweithdy’n para am ryw awr o hyd.  Nod y gweithdy yw casglu barn Aelodau wrth greu stori Powys ac i ddod â Gweledigaeth 2025 yn fyw.  Mae’r meysydd i’w trafod yn cynnwys:

 

        Beth ry’n ni’n sefyll amdano, pam ry’n ni’n bwysig a’n cynlluniau ar gyfer y dyfodol

        Y sefydliad a’r bobl ry’n ni’n gwasanaethu

        Ein gorffennol / presennol / dyfodol

        Ein gweledigaeth a gwerthoedd