Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy - Dydd Iau, 2ail Rhagfyr, 2021 10.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbynymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaeorol pdf icon PDF 310 KB

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 11 Tachwedd 2021 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

(a) Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda. 

(b)  Derbyn ceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn

(c)  Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor

(d)  Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (sydd ddim yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 9 KB

Ystyriedadroddiadau’r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd a gwneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol ar hynny.

 

 

4.1

Diweddariadau

Byddunrhyw ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu i’r Agenda fel Pecyn Atodol, lle bynnag bo hynny’n bosibl, cyn y cyfarfod.

4.2

20/1314/FUL Tir yn Fferm Brynygroes, Ystradgynlais, SA9 1LF pdf icon PDF 693 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

21/1399/FUL Ty'r Orsaf, Talerddig, Llanbrynmair, Powys, SY19 7AL pdf icon PDF 400 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 666 KB

Derbyn rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd dan bwerau dirprwyedig, er gwybodaeth.

 

6.

Protocol Cynllunio pdf icon PDF 285 KB

Ystyried diwygiadau i’r Protocol Cynllunio.