Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy - Dydd Iau, 11eg Tachwedd, 2021 10.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Media

Eitemau
Rhif eitem

Sylwer - ar gyfer Dydd y Cadoediad, bydd dwy funud o dawelwch am 11.00am

1.

Ymddiheuriadau

Derbynymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 322 KB

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 21 Hydref 2021 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

(a) Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda.  (b)  Derbyn ceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn.  (c)  Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.  (d)  Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (sydd ddim yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

 

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 7 KB

Ystyriedadroddiadau’r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd a gwneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol ar hynny.

 

 

 

4.1

Diweddariadau

Byddunrhyw Ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu i’r Agenda, fel Pecyn Atodol, lle bynnag bo hynny’n bosibl, cyn y cyfarfod.

4.2

19/0473/FUL Fferm Llanshay, Llanshay Lane, Tref-y-clawdd, Powys LD7 1LW pdf icon PDF 912 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 674 KB

Derbyn rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd o dan bwerau dirprwyedig.

 

6.

Cais i gywiro Cofrestr Tir Comin pdf icon PDF 372 KB

Ystyried cais i gywiro Cofrestr Tir Comin, adrannau 22 ac Atodlen 2 o’r Ddeddf Tir Comin 2006 - Cais – Application 20-002CA, Uned Gofrestr RCL026, Bryngwyn a Newchurch Hills, cymuned Castell-Paen.

Dogfennau ychwanegol: