Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy - Dydd Iau, 1af Gorffennaf, 2021 10.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 341 KB

I awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 20 Mai 2021 fel cofnod cywir.

 

Cynllunio

3.

Datganiadau o Fudd

a)    I dderbyn datganiadau o fudd gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda

b)    I dderbyn ceisiadau Aelodau bod cofnod yn cael ei wneud o’u haelodaeth o gynghorau tref neu gymunedol lle trafodwyd materion ar gyfer ystyriaeth gan y Pwyllgor hwn

c)     Derbyndatganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

d)    Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (and ydynt yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

 

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 7 KB

I ystyried adroddiadau’r Pennaeth Eiddo, Cynllunio ac Amddiffyn y Cyhoedd a gwneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol ar hynny.

 

 

4.1

Diweddariadau

Atodirunrhyw ddiweddariadau i’r Agenda, fel Pecyn Atodol, lle bynnag y bo modd, cyn y cyfarfod

 

4.2

20/1625/FUL Tir i'r gorllewin o School House, Llanfilo, Aberhonddu, LD3 0RH pdf icon PDF 504 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Eiddo, Cynllunio ac Amddiffyn y Cyhoedd ar Geisiadau wedi'u dirprwyo pdf icon PDF 706 KB

I dderbyn, er gwybodaeth, rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Eiddo, Cynllunio ac Amddiffyn y Cyhoedd o dan pwerau wedi’u dirprwyo

 

 

Hawliau Tramwy

6.

Datganiadau o fudd

I fynegi datganiadau o fudd yn yr eitemau agenda canlynol.

7.

Gorchmynion dileu a chreu a wrthwynebwyd: Penderfyniad gan Lywodraeth Cymru pdf icon PDF 32 KB

I ystyried adroddiad mewn perthynas âGorchmynion creu a dileullwybr meirch 75, llwybrau troed 3, 6, 56 a 71 (Cymuned Ystradgynlais)

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, adran 257 - Cynnig gorchymyn llwybr cyhoeddus pdf icon PDF 30 KB

I ystyried adroddiad ar gynnig i wyro rhan o lwybr 16, ar dir cyfagos i Fyngalo Aberangell, Beulah, LD5 4UA (Cymuned Treflys).

Dogfennau ychwanegol:

9.

Gorchymyn cau a wrthwynebwyd 2021: Rhoi'r gorau i, a gwneud Gorchymyn gwyro o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, adran 257 pdf icon PDF 28 KB

I ystyried adroddiad ar lwybr troed Cyhoeddus B59, tir yn Ysgol Gymraeg y Trallwng (Ffordd Howell, Y Trallwng SY21 7SU (Cymuned Y Trallwng).

Cynnig rhoi’r gorau i Orchymyn Cau 2021 a gwneud Gorchymyn Gwyro Newydd.

 

Dogfennau ychwanegol:

Tacsis a thrwyddedu arall

10.

Datganiadau o ddiddordeb

I ddatgan budd mewn perthynas â’r eitem nesaf

11.

DIWEDDARIAD AR SAFONAU TRWYDDEDU TACSIS YNG NGHYMRU pdf icon PDF 81 KB

I dderbyn adroddiad er gwybodaeth.

Dogfennau ychwanegol: