Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 22ain Awst, 2019 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Ymddiheuriadau

I awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 1 Awst 2019 fel cofnod cywir.

 

3.

Datganiadau o ddiddordeb

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas â’r eitem nesaf ar yr agenda.

 

 

4.

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, adran 257 Gorchymyn Llwybr Cyhoeddus. pdf icon PDF 31 KB

I ystyried adroddiad ar gynnig i wyro rhan o lwybr cyhoeddus 29 ar dir yn Severnside, Ffordun (Cymuned Ffordun).

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Datganiadau o ddiddordeb

(a)   Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda.

(b)  Derbyn ceisiadau aelodau fod cofnod yn cael ei wneud o'u haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w hystyried gan y Pwyllgor hwn.

(c)   Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' ar gyfer cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

(d)  Nodi manylion Aelodau'r Cyngor Sir (sydd ddim yn Aelodau o'r Pwyllgor) a fydd y gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' ar gyfer cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

 

6.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 11 KB

I ystyried adroddiadau’r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ac i wneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol ar rheiny.

 

 

6.1

Diweddariadau

Bydd unrhyw ddiweddariadau’n cael eu hychwanegu at yr Agenda fel Pecyn Atodol lle’n bosibl, cyn y cyfarfod.

 

6.2

19/1161/NMA Parc Busnes Abermiwl, Abermiwl, Y Drenewydd, SY15 6NU pdf icon PDF 137 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.3

19/0524/FUL Rhiwhiriaeth Isaf, Llanfair Caereinion, Y Trallwng, Powys, SY21 0DU pdf icon PDF 321 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.4

19/1025/AGR Maesgwyn Uchaf, Cegidfa, Y Trallwng , Powys, SY21 9DE pdf icon PDF 87 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Penderfyniadau’r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ar Geisiadau Dirprwyedig. pdf icon PDF 129 KB

Derbyn, er gwybodaeth, rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoeddus dan bwerau dirprwyedig.

 

 

8.

Cofnodion Is-bwyllgorau Trwyddedu Tacsis. pdf icon PDF 179 KB

I awdurdodi Cadeirydd yr Is-bwyllgor Trwyddedu Tacsis ar 30 Gorffennaf 2019 i lofnodi’r cofnodion fel cofnod cywir.