Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 13eg Mehefin, 2019 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaeorol pdf icon PDF 150 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor a gynhaliwyd ar 23 Mai 2019 fel cofnod cywir.

Hawliau Tramwy

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn gysylltiedig a’r eitem nesaf.

4.

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, adran 257 - Cynnig Gorchymyn Llwybr Cyhoeddus pdf icon PDF 29 KB

Ystyried cynnig i wyro rhan o lwybr troed cyhoeddus 65 ar dir wrth ymyl The Firs, Yr Ystog (Cymuned Yr Ystog).

Dogfennau ychwanegol:

Cynllunio

5.

Datganiadau o ddiddordeb

a)   Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda. 

b)   Derbyn ceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn.

c)    Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

d)   Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (nad ydynt yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

 

6.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 8 KB

Ystyriedadroddiadau’r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd a gwneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol ar hynny.

 

6.1

Diweddariadau

Byddunrhyw ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu i’r Agenda, fel Pecyn Atodol cyn y cyfarfod, lle bynnag bo hynny’n bosibl.

6.2

19/0681/REM Institiwt Coffa'r Rhyfel, Teras Irfon, Llanwrtyd, LD5 4RH pdf icon PDF 175 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.3

19/0682/REM Institiwt Coffa'r Rhyfel, Teras Irfon, Llanwrtyd, LD5 4RH pdf icon PDF 176 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Penderfyniadau'r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 592 KB

Derbyn rhestr o benderfyniadau a wnaed gan Bennaeth Eiddo, Cynllunio a  Gwarchod y Cyhoedd o dan bwerau dirprwyedig.