Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 6ed Rhagfyr, 2018 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaeorol pdf icon PDF 89 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 10 a 11 Hydref 2018 a 25 Hydref 2018 fel rhai cywir.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o ddiddordeb

To receive declarations of interest in respect of the next agenda item.

 

4.

CAIS GORCHYMYN ADDASU MAPIAU DIFFINIOL (DMMO) pdf icon PDF 227 KB

Ystyried cais Cyf Llanbrynmair DMMO 001: effeithio ar Lwybr Ceffyl rhif 6 (Cymuned Llanbrynmair) ar dir yn Barlings Barn, Cwm-Y-Ffynnon Farm a Cwm-Pen-Llydan, Pandy.

 

Aelodauo’r Pwyllgormae adroddiad y swyddog ac Atodiadau 1a-1c wedi’u cynnwys yn eich pecyn papur. Gallwch weld yr holl atodiadau eraill y mae adroddiad y swyddog yn cyfeirio atynt ar yr agenda a gyhoeddwyd ar wefan y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Datganiadau o ddiddordeb

a)       Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda.

b)       Derbyn ceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn.

c)       Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

d)       Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (sydd ddim yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

6.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 51 KB

Ystyriedadroddiadau Pennaeth y Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio a llunio unrhyw benderfyniadau angenrheidiol ar sail y rheiny.

 

 

6.1

Diweddariadau

Byddunrhyw ddiweddariadau’n cael eu hychwanegu at yr Agenda fel Pecyn Atodol, lle bynnag y bo modd, cyn y cyfarfod.

Dogfennau ychwanegol:

6.2

P/2018/0392 Tir gyferbyn â Byngalo Rhysgog Bungalow, Llanafanfawr, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3LY pdf icon PDF 221 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.3

18/1019/DIS Parc Busnes Abermiwl, Abermiwl, Trefaldwyn, Powys pdf icon PDF 82 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.4

18/0339/REM Craignant, Castell-paen, Llanfair-ym-Muallt, LD2 3JQ pdf icon PDF 106 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.5

18/0200/FUL Ysgol Gynradd Wirfoddol Llanelwedd pdf icon PDF 132 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.6

P/2018/0514 Cae Ysgiog, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3YP pdf icon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.7

18/0712/DIS Tir yn Nol Y Garreg, Llanwrthwl, Llandrindod, Powys, LD1 6NU pdf icon PDF 88 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.8

18/0940/NMA Ysgol Gynradd Carreghofa, Llanymynech, SY22 6PA pdf icon PDF 64 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Penderfyniadau Pennaeth y Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio ar Geisiadau a Ddirprwywyd

Derbyn er gwybodaeth restr o benderfyniadau a wnaed gan Bennaeth y Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio dan bwerau a ddirprwywyd iddo.

 

9.

Penderfyniad ar yr apêl pdf icon PDF 3 MB

Derbyn llythyr penderfyniad Gweinidog Cymru ac adroddiad yr Arolygydd Cynllunio ynghylch apêl gan gwmni Hendy Wind Farm Limited.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn datganiadau o fudd mewn perthynas â’r eitemau nesaf ar yr agenda.

11.

Ffioedd diwygiedig ar gyfer tacsis 2019/20 pdf icon PDF 111 KB

Cymeradwyo’r ffioedd diwygiedig ar gyfer tacsis 2019/20 at ddibenion ymgynghori.

12.

Dogfen Ganllaw Ddiwygiedig ar bennu addasrwydd ymgeiswyr /deiliaid trwydded ar gyfer tacsis pdf icon PDF 80 KB

Cymeradwyo’r ddogfen Ganllaw ddiwygiedig ar bennu addasrwydd ymgeiswyr am drwydded tacsi/deiliaid trwyddedau tacsi.

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

Cerbyd Hacni a Cherbydau i'w Llogi'n Breifat - Amodau Cerbydau pdf icon PDF 155 KB

Cymeradwyo adolygiad i’r Amodau ar gyfer Cerbydau er mwyn cyflwyno polisi oed ar gerbydau trwyddedig fel bod modd cynnal ymgynghoriad ar y newidiadau arfaethedig.