Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 2ail Awst, 2018 9.30 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

 

2.

Cofnodion y cyfarfod blaeorol

I awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd 5 Gorffennaf 2018 fel cofnod cywir.

 

3.

Datganiadau o ddiddordeb

a)    I dderbyn datganiadau o fudd gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

b)    I dderbyn ceisiadau Aelodau yn gofyn i ni gofnodi eu haelodaeth o gynghorau tref neu gymunedol lle bu trafod materion y bydd y Pwyllgor hwn yn eu hystyried.

c)    I dderbyn datganiadau gan Aelodau’r Pwyllgor y byddant yn gweithredu felCynrychiolydd Lleol’ o ran cais unigol y mae’r Pwyllgor yn ei ystyried ar hyn o bryd.

d)    I nodi manylion Aelodau’r Cyngor Sir (nad ydynt yn Aelodau’r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu felCynrychiolydd Lleol’ o ran cais unigol y mae’r Pwyllgor yn ei ystyried.

             

 

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 51 KB

I ystyried adroddiadau’r Pennaeth Adfywio a Gwasanaethau Rheoliadol a gwneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol yn sgil hynny.

 

 

 

4.1

Diweddariadau

Byddwnyn ychwanegu unrhyw Ddiweddariadau i’r Agenda, fel Pecyn Atodol, lle bynnag y bo modd, cyn y cyfarfod.

 

 

4.2

P/2018/0587 Parc Busnes Aber-miwl, Aber-miwl, Powys pdf icon PDF 349 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

P/2018/0632 Ysgol Breswyl Brynllywarch, Ceri, Y Drenewydd, Powys SY16 4PB pdf icon PDF 99 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

P/2018/0507 Tir yn Heol y Gorllewin, Tref-y-clawdd, Powys, LD7 1EN pdf icon PDF 130 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.5

P/2018/0627 Tir cyfagos i Ysgol Gynradd Sirol Llanbister, Llanbister, Llandrindod, Powys, LD1 6TN pdf icon PDF 112 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.6

P/2017/1453 Dolygarn, Llanbadarn Fynydd, Llandrindod, Powys LD1 6YL pdf icon PDF 126 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.7

P/2017/1274 Safleoedd A, B a C ger Glan-yr-afon a ger Parc Latham, Powys pdf icon PDF 191 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.8

P/2018/0592 Ysgol Gynradd Yr Eglwys yng Nghymru Trefonnen, Lon Trefonnen, Llandrindod, Powys, LD1 5EB pdf icon PDF 83 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.9

P/2018/0467 Y Ffrydd, Ffordd y Gamlas, Y Drenewydd, Powys, SY16 2JY pdf icon PDF 73 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Adfywio a Gwasanaethau Rheoliadau ar Geisiadau Dirprwyedig

I dderbyn rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Adfywio a Gwasanaethau Rheoliadol dan bwerau dirprwyedig, er gwybodaeth.

 

6.

Datganiadau o ddiddordeb

I dderbyn datganiadau o fudd gan Aelodau mewn perthynas â’r eitemau Agenda canlynol.

 

7.

Cais i gywiro'r Gofrestr Tir Cyffredin pdf icon PDF 79 KB

I ystyried cais i gywiro’r Gofrestr Tir Comin, adrannau 22 ac Atodlen 2, Deddf Tir Comin 2006 – Cais 17-001CA, uned Gofrestru MCL76, ardal Y – Tir yn Rhiwgriafol, yng nghymuned Glantwymyn

Dogfennau ychwanegol:

8.

Gorchymyn Gwyriad Gwrthwynebol 2017: Rhoi'r gorau i orchymyn a gweithredu Gorchymyn llwybr cyhoeddus newydd pdf icon PDF 33 KB

I ystyried adroddiad ynghylch Llwybrau C15 a C18, Wernllwyd (Cymuned Y Trallwng). Cynllun arfaethedig i gael gwared âGorchymyn gwyriad 2017 a gwneud Gorchymyn gwyro newydd o dan adran 119 Deddf Priffyrdd 1980.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cofnodion Paneli Adolygu Tacsis pdf icon PDF 60 KB

I awdurdodi’r Cadeirydd sy’n llywyddu yn y Panel Arolygu Tacsis canlynol i lofnodi’r cofnodion fel cofnod cywir: 1 Mai 2018