Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 24ain Mai, 2018 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

I awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 3 a 17 Mai 2018 fel cofnodion cywir.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o ddiddordeb

I dderbyn datganiadau o ddiddordeb mewn perthynas â’r ddwy eitem nesaf ar yr agenda.

 

 

4.

Ceisiadau i gywiro’r Cofrestrau o Dir Comin a Lawnt y Dref neu’r Pentref – dull penderfynu ar geisiadau. pdf icon PDF 37 KB

I ystyried sut i benderfynu ar geisiadau i gywiro’r Cofrestrau o Dir Comin a Lawnt y Dref neu’r Pentref.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhoi’r gorau i Orchymyn gwyro a gwrthwynebu Gorchmynion Gwyro a Diddymu: Penderfyniad Llywodraeth Cymru. pdf icon PDF 28 KB

I ystyried adroddiad ar roi’r gorau i Orchymyn Gwyro a gwrthwynebu Gorchmynion Gwyro a Diddymu: Penderfyniad Llywodraeth Cymru.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Datganiadau o ddiddordeb

(a) Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda.  (b)  Derbyn ceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn.

(c)  Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

(d)  Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (sydd ddim yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

 

 

7.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 46 KB

I ystyried adroddiadau’r Pennaeth Adfywio a Gwasanaethau Rheoleiddio ac i wneud unrhyw benderfyniadau arnynt.

 

 

7.1

Diweddariadau

Bydd unrhyw ddiweddariadau’n cael eu hychwanegu at yr Agenda fel Pecyn Atodol lle’n bosibl, cyn y cyfarfod.

 

7.2

P/2017/1437 Tir yn Nol y Garreg, Llanwrthwl, Llandrindod, Powys LD1 6NW pdf icon PDF 232 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.3

P/2017/0549 Glangwden, Trefeglwys, Caersws, Powys, SY17 5PX pdf icon PDF 266 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.4

P/2017/1096 Tir ar Fferm Gornal, Llandysilio, Powys SY22 6RJ pdf icon PDF 350 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Penderfyniadau’r Pennaeth Adfywio a Gwasanaethau Rheoleiddio ar Geisiadau Dirprwyedig. pdf icon PDF 48 KB

I dderbyn er gwybodaeth, rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Adfywio a Gwasanaethau Rheoleiddio dan bwerau dirprwyedig.

 

9.

Penderfyniad ar yr apêl pdf icon PDF 181 KB

I dderbyn penderfyniad yr Arolygydd Cynllunio ar apêl.