Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 12fed Ebrill, 2018 9.30 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 21 Chwefror 2018, 8 Mawrth 2018, a  15 Mawrth 2018 yn gofnodion cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

a)         Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda.

b)         Derbyn ceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn.

c)         Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

d)         Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (sydd ddim yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 46 KB

Ystyriedadroddiadau’r Pennaeth Adfywio a Gwasanaethau Rheoleiddio a llunio unrhyw benderfyniadau angenrheidiol ar sail eu cynnwys.

 

 

4.1

Diweddariadau

 Bydd unrhyw ddiweddariadau’n cael eu hychwanegu at yr Agenda ar ffurf Pecyn Atodol, lle bo modd, cyn y cyfarfod.

4.2

P/2017/1298 Black Hall, Llandysul, Trefaldwyn, Powys SY15 6HR pdf icon PDF 439 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

P/2018/0101 Upper Llegodig, Abermiwl, Trefaldwyn, Powys, SY15 6JY pdf icon PDF 124 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

DIS/2018/0005 Safle Sipsiwn a Theithwyr Leighton Arches, Ffordd Tre'r Llai, Y Trallwng, Powys, SY21 8FJ pdf icon PDF 89 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Adfywio a Gwasanaethau Rheoleiddio ar Geisiadau a Ddirprwywyd pdf icon PDF 111 KB

Derbyn er gwybodaeth restr o benderfyniadau a luniwyd gan y Pennaeth Adfywio a Gwasanaethau Rheoleiddio dan bwerau a ddirprwywyd iddo.

 

6.

Penderfyniad ar yr apêl pdf icon PDF 148 KB

Derbyn penderfyniad yr Arolygydd Cynllunio ynglyn ag Apêl.

 

7.

Cofnodion Is-bwyllgor Trwyddedu Tacsis pdf icon PDF 48 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd a oedd yn llywyddu yng nghyfarfod canlynol yr Is-bwyllgor Trwyddedu Tacsis i lofnodi’r cofnodion yn gofnod cywir: 12 Rhagfyr 2017