Agenda

Cabinet - Dydd Gwener, 26ain Tachwedd, 2021 2.00 pm

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o fudd.

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fudd gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w trafod ar yr agenda.

 

3.

Gwella Addysg

Derbyn diweddariad llafar. 

 

 

4.

Eitemau Eithriedig

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3, Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynghylch materion ariannol neu fusnes unigolyn (gan gynnwys yr awdurdod yr oedd y wybodaeth honno yn ei feddiant).  Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod yna ddiddordeb mawr gan y cyhoedd yn gofyn bod angen datgelu'r data personol yma, roedd o'r farn bod diddordeb y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn fwy pwysig na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar y prawf lles y cyhoedd, sy'n rhaid iddynt benderfynu wrth ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

 

5.

Cymeradwyo talu Gwasanaethau Eiddo Calon Cymru er mwyn ateb rhwymedigaethau’r Cyngor.

Ystyried adroddiad gan Bennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd (Swyddog Monitro) a Dirprwy Swyddog Adran 151.

 

Dogfennau ychwanegol: