Agenda

Cabinet - Dydd Mawrth, 12fed Hydref, 2021 10.30 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion pdf icon PDF 210 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Medi 2021 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

4.

Categori Iaith Ysgol Bro Hyddgen pdf icon PDF 239 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Phyl Davies, Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adborth Perfformiad Cynnig Ymgysylltu Parhaus pdf icon PDF 169 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Myfanwy Alexander, Aelod Portffolio ar faterion Cyfathrebu ac Ymgysylltu.

6.

Penderfyniadau Dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 141 KB

Nodi penderfyniadau dirprwyedig a gymerwyd gan Aelodau Portffolio.

7.

Blaenraglen Waith pdf icon PDF 414 KB

Ystyried blaenraglen waith y Cabinet.

8.

Eitemau wedi'u Heithrio

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr adroddiad canlynol yn destun categori 5 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 11.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth yn ymwneud a:

 

Gwybodaeth a allai fod yn destun braint broffesiynol gyfreithiol mewn achos cyfreithiol.

 

Yn ei farn ef, mae'r ffactorau hyn yn fwy pwysig na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

9.

Canllaw Polisi Pecyn Tai Fforddiadwy

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Iain McIntosh, Aelod Portffolio ar faterion Tai, Cynllunio ac Adfywio Economaidd.

Dogfennau ychwanegol: