Agenda

Cabinet - Dydd Mawrth, 13eg Gorffennaf, 2021 10.30 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o fudd

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fudd gan Aelodau o ran unrhyw eitemau i’w trafod ar yr agenda.

 

3.

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Castell Caereinion pdf icon PDF 400 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Portffolio ar Addysg ac Eiddo.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Papur trafod ar Gam 2 Trawsnewid Ardal Llanfyllin / Gogledd Y Trallwng. pdf icon PDF 656 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Portffolio ar Addysg ac Eiddo.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Sefyllfa Alldro Ysgolion 31 Mawrth 2021 a Chynlluniau Cyllideb 2021-22 pdf icon PDF 1 MB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Portffolio ar Addysg ac Eiddo a’r Cynghorydd Aled Davies, Aelod Portffolio ar Gyllid a Chludiant.

 

 

6.

Cymeradwyo Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol y Cynllun Datblygu Lleol – Archaeoleg, Amgylchedd Hanesyddol, Cynllun Bro Y Drenewydd a Llanllwchaearn. pdf icon PDF 246 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod Portffolio ar faterion Tai, Cynllunio ac Adfywio Economaidd.  Mae’r atodiadau a’r dystiolaeth atodol ar gyfer Cynllun Bro Y Drenewydd i’w gweld yma:

https://newtown.org.uk/consultations/placeplan.html

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Llywodraethu Gwybodaeth Blynyddol 2020-2021 pdf icon PDF 498 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Beverley Baynham, Aelod Portffolio – Llywodraethu Corfforaethol a Gwasanaethau Rheoleiddio.

 

8.

Diwygiadau i Gytundeb Rhwng Awdurdodau Twf Canolbarth Cymru. pdf icon PDF 456 KB

Ystyried adroddiad gan Bennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd.

 

9.

Cynllun Cyflwyno Rhaglen Tai Fforddiadwy Powys. pdf icon PDF 789 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod Portffolio ar faterion Tai, Cynllunio ac Adfywio.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Blaenraglen Waith pdf icon PDF 419 KB

Ystyried blaenraglen waith y Cabinet. 

 

11.

Eitemau Eithriedig

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr adroddiad canlynol yn destun categori 1 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn groes i egwyddorion y Ddeddf Gwarchod Data ac yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn.  Oherwydd hyn a chan nad oedd yn ymddangos bod yna galw mawr ymhlith y cyhoedd am ddatgelu'r data personol yma, roedd o'r farn bod diddordeb y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn fwy pwysig na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

12.

Cynnig ar ad-drefnu Gwasanaethau Tai Cyngor Sir Powys.

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod Portffolio ar faterion Tai, Cynllunio ac Adfywio.

 

Dogfennau ychwanegol: