Agenda

Cabinet - Dydd Mawrth, 6ed Gorffennaf, 2021 9.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion pdf icon PDF 292 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 15 a 22 Mehefin 2021 fel cofnodion cywir.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

4.

Gweledigaeth 2025: Ein Cynllun Gwella Corfforaethol - Adroddiad Perfformiad Blynyddol pdf icon PDF 158 KB

Ystyried adroddiad gan yr Arweinydd, y Cynghorydd Sir Rosemarie Harris a’r Cynghorydd Sir Beverley Baynham, Aelod Portffolio ar faterion Llywodraethu Corfforaethol a Gwasanaethau Rheoleiddio.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Trefniadau Bwrdd Gwella CSP pdf icon PDF 152 KB

Ystyried adroddiad gan yr Arweinydd, y Cynghorydd Sir Rosemarie Harris.

 

6.

Gorolwg o Brosiect Cartrefi o Bren Lleol y Cyngor pdf icon PDF 504 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Iain McIntosh, Aelod Portffolio ar faterion Tai, Cynllunio ac Adfywio Economaidd.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Penderfyniadau Dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 140 KB

Nodi’rpenderfyniadau dirprwyedig a gymerwyd ers y cyfarfod diwethaf.

8.

Blaenraglen Waith pdf icon PDF 423 KB

Ystyried blaenraglen waith y Cabinet.

9.

Eitemau wedi'u Heithrio

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 11.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynglyn â materion ariannol neu fusnes unrhyw unigolyn penodol (gan gynnwys yr awdurdod yn cadw’r wybodaeth honno).

 

Ynei farn ef, mae'r ffactorau hyn yn fwy pwysig na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

10.

Darpariaeth Seibiannau Byr ym Mhowys

Dogfennau ychwanegol: