Agenda

Cabinet - Dydd Mawrth, 15fed Mehefin, 2021 10.30 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuridau am absenoldeb.

2.

Cofnodion pdf icon PDF 320 KB

Awdurdod’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 18 a 25 Mai fel cofnodion cywir.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

4.

Dyletswydd Bioamrywiaeth a Chadernid Ecosystemau, Adran 6 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 pdf icon PDF 137 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Heulwen Hulme, Aelod Portffolio ar faterion yr Amgylchedd.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cynigion Cronfa Adferiad ar ol Covid pdf icon PDF 643 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Iain Macintosh, Aelod Portffolio ar faterion Tai, Cynllunio ac Adfywio Economaidd.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Blaenraglen Waith pdf icon PDF 424 KB

Ystyried blaenraglen waith y Cabinet.

7.

Penderfyniadau Dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 140 KB

Nodi’r penderfyniadau dirprwyedig a gymerwyd ers y cyfarfod diwethaf.

8.

Eitemau wedi'u Heithrio

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 11.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynglyn â materion ariannol neu fusnes unrhyw unigolyn penodol (gan gynnwys yr awdurdod yn cadw’r wybodaeth honno).

 

Ynei farn ef, mae'r ffactorau hyn yn bwysicach na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.   Gofynnir i aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a rhaid iddynt benderfynu ar hyn wrth ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

9.

Gwasanaethau Eiddo Calon Cymru

Ystyried yr adroddiad cyfrinachol.