Agenda

Cabinet - Dydd Mawrth, 21ain Ionawr, 2020 10.30 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf icon PDF 453 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 17 Rhagfyr 2019 a 7 Ionawr 2020 fel cofnodion cywir.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn gysylltiedig at eitemau i’w hystyried ar yr Agenda.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig Drafft 2020-2025 a Rhaglen y Gyllideb 2020-21 a Chyfalaf Drafft 2020-2030 pdf icon PDF 1 MB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Trosglwyddo asedau i'r Gwasanaeth Tai i alluogi'r ddarpariaeth o dai fforddiadwy ym Mhowys

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Phyl Davies, Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo, y Cynghorydd Sir James Evans, Aelod Portffolio ar faterion Gwasanaethau Datblygu Economaidd, Tai a Rheoleiddio a’r Cynghorydd Sir Rosemarie Harris, Arweinydd ac Aelod Portffolio ar faterion Ffermydd a Stadau.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Canllawiau Cynllunio Atodol - Ardaloedd Cadwraeth, Dylunio Preswyl pdf icon PDF 225 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir James Evans, Aelod Portffolio ar faterion Gwasanaethau Datblygu Economaidd, Tai a Rheoleiddio.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adolygiad Strategol Ysgolion pdf icon PDF 220 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Phyl Davies, Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Safon Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 2018/19 pdf icon PDF 137 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Rachel Powell, Aelod Portffolio ar faterion Pobl Ifanc a Diwylliant.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cymeradwyo'r Polisi Gorfodaeth pdf icon PDF 115 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir James Evans, Aelod Portffolio ar faterion Gwasanaethau Datblygu Economaidd, Tai a Rheoleiddio.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Ardaloedd Gwella Busnes Aberhonddu a'r Drenewydd - Adroddiad Cynnydd

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir James Evans, Aelod Portffolio ar faterion Gwasanaethau Datblygu Economaidd, Tai a Rheoleiddio.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

Diogelu Corfforaethol Diweddariad 6 Mis ar 31 Rhagfyr 2019 pdf icon PDF 515 KB

Ystyried adroddiad gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol (Plant ac Oedolion).

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cofnodion Bwrdd Gwella a Sicrwydd pdf icon PDF 378 KB

Derbyn cofnodion y Bwrdd Gwella a Sicrwydd a gynhaliwyd ar 27 Tachwedd a 19 Rhagfyr 2019, er gwybodaeth.

Dogfennau ychwanegol:

13.

GOHEBIAETH

Derbyn unrhyw ohebiaeth sydd ym marn yr Arweinydd yn ddigon o frys i haeddu ystyriaeth.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Penderfyniadau Dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 7 KB

Nodi’rpenderfyniadau dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf.

Dogfennau ychwanegol:

15.

Blaenraglen Waith pdf icon PDF 74 KB

Ystyried blaenraglen waith y Cabinet.

Dogfennau ychwanegol:

16.

Mynediad at Wybodaeth

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3, Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 11.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynghylch materion ariannol neu fusnes unigolyn (gan gynnwys yr awdurdod yr oedd y wybodaeth honno yn ei feddiant). 

 

Ynei farn ef mae’r ffactorau hyn yn bwysicach na ddiddordeb y cyhoedd yn datgelu’r wybodaeth.  Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar y prawf lles y cyhoedd, sy'n rhaid iddynt benderfynu wrth ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

Dogfennau ychwanegol:

17.

Lleoliadau a Llety Gwasanaethau Plant

Ystyried yr adroddiad gan y Cynghoryddd Sir Rachel Powell, Aelod Portffolio ar faterion Pobl Ifanc a Diwylliant.

Dogfennau ychwanegol:

Hyfforddiant - Deddf VAWDASV (Cymru) 2015 - Fideos 5 a 6

Dogfennau ychwanegol: