Agenda

Cabinet
Dydd Mawrth, 30ain Gorffennaf, 2019 10.30 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf icon PDF 209 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf fel cofnod cywir.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adroddiad Perfformiad Chwarter 1

Ystyried adroddiad gan yr Arweinydd, Cynghorydd Sir Rosemarie Harris.  

 

https://sway.office.com/7anWjqA8IViBn5t3

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhaglen Prif Welliannau'r Gwasanaeth Ysgolion 2019-2020 a Grant Cynnal a Chadw Cyfalaf Ychwanegol Llywodraeth Cymru pdf icon PDF 233 KB

Ystyried adroddiad y Cynghorydd Sir Myfanwy Alexander, Aelod Portffolio ar faterion Dysgu a’r Iaith Gymraeg.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Alldro'r Gyllideb

Ystyried adroddiad y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Arsylwadau Craffu i'r Cabinet pdf icon PDF 87 KB

Ystyried arsylwadau’r Panel Cyllid ar

·         Alldro 2018/19

·         Alldro Cyfalaf 2018/19

·         Alldro Cynilion 2018/19

·         Crynodeb Gweithredol Model Cyllid CIPFA.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Protocol Treth y Cyngor Cymru 2019 pdf icon PDF 300 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adolygiad Rheoli'r Trysorlys 2018/19 pdf icon PDF 360 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adroddiad Rheoli'r Trysorlys Chwarter 1 pdf icon PDF 471 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cofrestr Risg Strategol Adroddiad Chwarter 1 - 2019/20 pdf icon PDF 180 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Rosemarie Harris, Leader.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Adroddiad Cadeirydd Annibynnol y Bwrdd Gwella a Sicrwydd pdf icon PDF 159 KB

Derbyn ac ystyried adroddiad Cadeirydd Annibynnol y Bwrdd Gwella a Sicrwydd.

Dogfennau ychwanegol:

13.

GOHEBIAETH

Derbyn unrhyw ohebiaeth sydd ym marn yr Arweinydd yn ddigon o frys i haeddu ystyriaeth.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Penderfyniadau Dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 71 KB

Nodi’rpenderfyniadau dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf.

Dogfennau ychwanegol:

15.

Blaenraglen Waith pdf icon PDF 84 KB

Ystyried blaenraglen waith y Cabinet.

Dogfennau ychwanegol:

16.

Materion wedi'u Heithrio

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod Categori 3, Rheolau Mynediad at Wybodaeth, yn berthnasol i'r eitemau canlynol.  Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth yn ymwneud â materion ariannol neu fusnes unrhyw unigolyn penodol (gan gynnwys yr awdurdod sy'n cadw'r wybodaeth honno).

 

Roedd y ffactorau hyn yn ei farn ef yn bwysicach na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

Dogfennau ychwanegol:

17.

Pennaeth Addysg pdf icon PDF 183 KB

Ystyried adroddiad gan y Prif Weithredwr.

Dogfennau ychwanegol: