Agenda

Cabinet - Dydd Mawrth, 9fed Gorffennaf, 2019 10.30 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf icon PDF 229 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd fel cofnod cywir.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer 2018/19 pdf icon PDF 4 MB

Derbyn ac ystyried Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer 2018/19.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Mabwysiadu - Addewid Plentyn ar gyfer holl Blant a Phobl Ifanc Powys - O'r diwrnod cyntaf i 25 oed pdf icon PDF 918 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Rachel Powell, Aelod Portffolio ar faterion Pobl ifanc a Diwylliant.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Gwelliannau'r Gwasanaeth Maethu pdf icon PDF 199 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Rachel Powell, Aelod Portffolio ar faterion Pobl Ifanc a Diwylliant.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Arbedion Effeithlonrwydd ar gyfer y Flwyddyn yn dod i ben 31 Mawrth 2019 pdf icon PDF 249 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Llywodraethu Gwybodaeth Cyngor Sir Powys (IG) 2018-2019 pdf icon PDF 550 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir James Evans, Aelod Portffolio ar faterion Llywodraethu Corfforaethol, Tai a Gwarchod y Cyhoedd.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cofnodion y Bwrdd Gwelliant a Sicrwydd pdf icon PDF 389 KB

Derbyn cofnodion y Bwrdd Gwelliant a Sicrwydd a gynhaliwyd 5 Mehefin 2019, er gwybodaeth.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cofnodion y Bwrdd Cyd-Bartneriaeth pdf icon PDF 146 KB

Derbyn cofnodion drafft cyfarfod y Bwrdd Cyd-Bartneriaeth a gynhaliwyd ar 6 Mehefin 2019.

Dogfennau ychwanegol:

11.

GOHEBIAETH

Derbyn unrhyw ohebiaeth sydd ym marn yr Arweinydd yn ddigon o frys i haeddu ystyriaeth.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Penderfyniadau Dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 6 KB

Nodi’rpenderfyniadau dirprwyedig a gymerwyd ers y cyfarfod diwethaf.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Blaenraglen Waith pdf icon PDF 83 KB

Ystyried blaenraglen waith y Cabinet.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Eitemau wedi'u Heithrio

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3, Rheolau Gweithdrefnau Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd, (ar ôl ystyried darpariaethau Rheol 14.8 Rheolau Mynediad at Wybodaeth) oedd y byddai cyhoeddi'r wybodaeth hyn yn datgelu gwybodaeth sy'n ymwneud â materion ariannol neu fusnes unrhyw unigolyn (gan gynnwys yr awdurdod sy'n meddu ar y wybodaeth honno).  Yn ei farn ef, mae'r ffactorau hyn yn bwysicach na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.   Gofynnir i aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a rhaid iddynt benderfynu ar hyn wrth ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

Dogfennau ychwanegol:

15.

Gofal Ychwanegol a Neuadd Maldwyn, Y Trallwng

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd SirAled Davies, Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth, y Cynghorydd Sir Phyl Davies, Aelod Portffolio ar faterion Priffyrdd, Ailgylchu ac Asedau, y Cynghorydd Sir Stephen Hayes, Aelod Portffolio ar faterion Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion a’r Cynghorydd Sir James Evans, Aelod Portffolio ar faterion Llywodraethu Corfforaethol, Tai a Gwarchod y Cyhoedd.

 

 

 

Dogfennau ychwanegol: