Agenda

Cabinet - Dydd Mawrth, 2ail Mawrth, 2021 10.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion pdf icon PDF 224 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

4.

Cyfrif Refeniw Tai - Cynllun Busnes Ariannol Trideg Mlynedd yn dechrau 2021-2022 pdf icon PDF 324 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Iain McIntosh, Aelod Portffolio ar faterion Tai, Cynllunio ac Adfywio Economaidd.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Buddion Cymunedol ac Economaidd o Raglen Datblygu Tai y Cyngor pdf icon PDF 352 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Iain McIntosh, Aelod Portffolio ar faterion Tai, Cynllunio ac Adfywio Economaidd.

 

6.

Arolwg Estyn o waith y Cyngor i gefnogi ysgolion ac Unedau Cyfeirio Disgyblion Mawrth - Awst 2020 pdf icon PDF 428 KB

Derbyn ac ystyried arolwg Estyn o waith y Cyngor i gefnogi Ysgolion ac Unedau Cyfeirio Disgyblion, Mawrth - Awst 2020.

7.

Penderfyniadau Dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 234 KB

Nodi’rpenderfyniadau dirprwyedig a gymerwyd gan yr Aelodau Portffolio.

8.

Blaenraglen Waith pdf icon PDF 423 KB

Ystyried blaenraglen waith y Cabinet.

9.

Eitemau wedi'u Heithrio

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3, Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 11.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynghylch materion ariannol neu fusnes unigolyn (gan gynnwys yr awdurdod yr oedd y wybodaeth honno yn ei feddiant). 

 

Roedd y ffactorau hyn yn ei farn ef yn bwysicach na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

10.

Llety a Chymorth 16+ ym Mhowys

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Rachel Powell, Aelod Portffolio ar faterion Pobl Ifanc a Diwylliant.

Dogfennau ychwanegol: