Agenda

Please note amended time of meeting as the Leader is required to take part in a conference call with other Welsh Council Leaders, Cabinet
Dydd Mawrth, 24ain Mawrth, 2020 11.45 am, CANCELLED

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf icon PDF 458 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 3 Mawrth 2020 fel cofnod cywir.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Prosiect Gogledd Powys: Model Gofal pdf icon PDF 268 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Myfanwy Alexander, Aelod Portffolio ar faterion Gofal Cymdeithasol Oedolion a’r Iaith Gymraeg.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhaglen Prif Welliannau Ysgolion pdf icon PDF 142 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Phyl Davies, Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Gorolwg a Rhagolygon Ariannol ar 29 Chwefror 2020 pdf icon PDF 793 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad ar y Rhaglen Gyfalaf ar 29 Chwefror 2020 pdf icon PDF 835 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cofnodion y Bwrdd Gwella a Sicrwydd pdf icon PDF 457 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Bwrdd Gwella a Sicrwydd a gynhaliwyd ar 29 Ionawr. 

Dogfennau ychwanegol:

9.

GOHEBIAETH

Derbyn unrhyw ohebiaeth sydd ym marn yr Arweinydd yn ddigon o frys i haeddu ystyriaeth.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Penderfyniadau Dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 141 KB

Nodi’rpenderfyniadau dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Blaenraglen Waith pdf icon PDF 73 KB

Ystyried blaenraglen waith y Cabinet.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Eitemau wedi'u Heithrio

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr adroddiad canlynol yn destun categori 1 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn groes i egwyddorion y Ddeddf Gwarchod Data ac yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn.  Oherwydd hyn a chan nad oedd yn ymddangos bod yna galw mawr ymhlith y cyhoedd am ddatgelu'r data personol yma, roedd o'r farn bod diddordeb y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn fwy pwysig na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Ymestyn y trefniadau Arweinyddiaeth interim ar gyfer y Gwasanaeth Addysg

Ystyried adroddiad gan y Prif Weithredwr.

Dogfennau ychwanegol: