Agenda

Cabinet
Dydd Mercher, 27ain Tachwedd, 2019 9.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

7.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cofnodion pdf icon PDF 278 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf fel cofnod cywir.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w trafod ar yr agenda.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Sylfaen Treth y Cyngor pdf icon PDF 413 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Aled Davies, Aelod Portffolio – Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidaeth.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

Gorolwg a Rhagolwg Ariannol ar 31 Hydref

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Aled Davies, Aelod Portffolio – Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.  Dyma ddolen i’r adroddiad.

https://sway.office.com/4HuS0Do3Wl9vqvAZ?ref=Link

 

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

Rhagolwg Cyfalaf ar 31 Hydref

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Aled Davies, Aelod Portffolio – Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.  Dyma ddolen i’r adroddiad.

https://sway.office.com/zvcTWnBqznmpacXe?ref=Link

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

Strategaeth Ddigidol Powys pdf icon PDF 302 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Graham Breeze, Aelod Portffolio – Llywodraethu Corfforaethol ac Ymgysylltu.

 

Dogfennau ychwanegol:

14.

Adduned i Blant pdf icon PDF 2 MB

Lansiwyd Adduned i blant a phobl ifanc yn swyddogol gan Gyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ar 20 Tachwedd (Diwrnod Hawliau Plant).

 

Mae’r Adduned i Blant yn cynnwys rhestr o addewidion i bob plentyn a pherson ifanc ym Mhowys, yn seiliedig ar beth ddywedon nhw sy’n bwysig iddyn nhw.

 

Mae’r addewidion yn cynnwys mynediad at wybodaeth, gwrando ar sylwadau, cynnig amgylchedd diogel a thrin pob plentyn yn gyfartal.

 

Mae’r Adduned yn rhan o ymrwymiad gan Gyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys i sicrhau fod plant yn cael yr un mynediad at wasanaethau, cefnogaeth a chyfleoedd mewn bywyd.

 

Mae’n atgoffa staff a chynghorwyr o’u dyletswydd gofal at blant, yn unol â gweledigaeth a gwerthoedd y cyngor.

 

Datblygwyd Cynllun Cyfathrebu gyda phartneriaid i geisio esbonio’r adduned a chodi ymwybyddiaeth.

 

I weld yr Adduned yn llawn, ewch i www.powys.gov.uk/childrenspledge

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

15.

GOHEBIAETH

Derbyn unrhyw ohebiaeth sydd ym marn yr Arweinydd yn ddigon o frys i haeddu ystyriaeth.

 

Dogfennau ychwanegol:

16.

Penderfyniadau Dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 140 KB

Nodi’r penderfyniadau dirprwyedig a gymerwyd ers y cyfarfod diwethaf.

 

Dogfennau ychwanegol:

17.

Blaenraglen Waith pdf icon PDF 73 KB

Ystyried blaenraglen waith y Cabinet.

 

Dogfennau ychwanegol:

Hyfforddiant

Dogfennau ychwanegol: