Agenda

Pwyllgor Archwilio - Dydd Gwener, 7fed Chwefror, 2020 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Lisa Richards  01597 826371

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau.

 

3.

DATGANIAD O CHWIPIAU PLAID

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

 

 

4.

Cofnodion pdf icon PDF 375 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol.

 

 

5.

Crynodeb o Archwiliad Mewnol Swyddfa Archwilio Cymru

Ystyried Crynodeb o Archwiliad Mewnol Swyddfa Archwilio Cymru  2019.

 

6.

Rheoli Risg Strategol pdf icon PDF 138 KB

Ystyried adroddiad yr Aelod Portffolio.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Archwiliad Mewnol pdf icon PDF 1 MB

Ystyried adroddiad monitro perfformiad chwarter 3.

 

8.

Rheoli’r Trysorlys pdf icon PDF 589 KB

Ystyried adroddiad yr Aelod Portffolio.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cau’r Cyfrifon pdf icon PDF 115 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

 

10.

Theatr Brycheiniog

Derbyn adroddiad llafar ar ddatblygiadau.

 

11.

Hunanarfarniad y Pwyllgor Archwilio pdf icon PDF 31 KB

Ystyried hunanarfarniad y Pwyllgor Archwilio.

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

RHAGLEN WAITH pdf icon PDF 334 KB

Ystyried y blaenraglen waith a ph’un ai i gynnwys unrhyw eitemau ychwanegol.