Agenda

Pwyllgor Archwilio
Dydd Gwener, 6ed Medi, 2019 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Lisa Richards  01597 826371

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o ddiddordeb

I dderbyn datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau.

 

3.

DATGANIAD O CHWIPIAU PLAID

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor).

 

4.

Cofnodion pdf icon PDF 210 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol.

 

5.

Datganiad Cyfrifon a Datganiad Llywodraethu Blynyddol pdf icon PDF 162 KB

I ystyried y canlynol:

 

·         Adroddiad Pennaeth Gwasanaethau Ariannol

·         Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol – Cyngor Sir Powys

·         Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol – Cronfa Bensiwn Powys.

·         Llythyr Sylwadau ar gyfer Cyngor Sir Powys 

·         Llythyr Sylwadau ar gyfer Cronfa Bensiwn Powys.

·         Datganiad Cyfrifon 2018-19 – Cyngor Sir Powys.

·         Datganiad Cyfrifon 2018-19 – Cronfa Bensiwn Powys.

·         Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2018-19

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Barn ar yr Archwiliad Blynyddol pdf icon PDF 1 MB

I ystyried y farn ar yr archwiliad blynyddol.

 

7.

Archwiliad Mewnol – Monitro Perfformiad pdf icon PDF 660 KB

I ystyried Monitro Perfformiad Q1.

 

8.

Parhad Busnes pdf icon PDF 91 KB

I ystyried adroddiad gan y Swyddog Prosiect, Digwyddiadau ac Argyfyngau Sifil Posibl.

 

9.

Rheoli Risg Strategol pdf icon PDF 712 KB

I ystyried adroddiad yr Arweinydd.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Tîm Atall Twyll a Gwallau Corfforaethol pdf icon PDF 68 KB

I dderbyn crynodeb o’r gwaith a wnaed rhwng 1 Ebrill 2019 a 30 Awst 2019.

 

 

11.

Theatr Brycheiniog

I ystyried adroddiad gan Gadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Archwilio.

 

12.

Diweddariad ar Jistcourt a Dawnus pdf icon PDF 283 KB

Derbyn unrhyw ddiweddariadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

RHAGLEN WAITH pdf icon PDF 239 KB

I ystyried y blaenraglen waith ac a ddylid ychwanegu unrhyw eitemau ychwanegol.